Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

malice
"Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację".
Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromhrafn hrafn viadancingwithaghost dancingwithaghost
malice
1201 060b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapotatos potatos
malice
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viadancingwithaghost dancingwithaghost
malice
malice
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
malice
4366 7dad 500
malice
8070 2cf6 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
malice
malice
2426 0f54 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
malice
3955 c852
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
malice
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
malice
9412 df96 500
malice
7827 0d17 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
malice
malice
7479 e5d7 500
malice
malice
   
— me
malice
malice
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viadancingwithaghost dancingwithaghost
malice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl